KVKK

KİŞİSEL VERİLERİİŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni, kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı koruma kapsamını ifade etmektedir. Bu metni onaylamakla, kişisel verilerinizin işlenmesi ve yurtiçinde aktarılması konusunda Veri Sorumlusuna açık rıza vermiş sayılırsınız.

A- Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’ olarak anılacaktır) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak www.gelecektekisen.com.tr web sitesi ve GelecektekiSen markasının ait olduğu İnci Abay Cansabuncu (‘Veri Sorumlusu’ olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

B- Tanımlar

 

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

İmha               : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

Kanun                       : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

 

Kişisel Veri    : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin

İşlenmesi        : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin

Anonim Hale

Getirilmesi     : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale gelmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi:   Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi:       Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Özel Nitelikli

Kişisel Veri    : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Program        : www.gelecektekisen.com.tr web sitesi üzerinden yürütülecek olan yetenek gelişim/izleme programları.

 

Veri Sahibi

/İlgili Kişi       : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

 

Veri İşleyen   : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri

Sorumlusu     : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Web Sitesi      : www.gelecektekisen.com.tr adresli web sitesi.     

C- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

www.gelecektekisen.com.tr web sitesi ve GelecektekiSen markasının sahibi olan Veri Sorumlusu, ilgili kişilerin verilerini aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerin işleme amaçları, mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ve şirket faaliyetlerimiz doğrultusunda mevcut işleme amaçlarını kapsamakta olup, ileride meydana gelebilecek değişiklikler sonucunda güncellenebilecektir:

– Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanmak isteyen ilgili kişilerin başvurularının  alınması ve sonuçlandırılması,

– Program faaliyetlerinin yürütülmesi ve Programlara başvuranlarla iletişimin temini

– Programların süreci içinde ve sonunda ilgili kişilerin programın iş ortağı olan kişi ve kurumlarla bir araya getirilmesi,

– İş ortaklarımızın hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak için yürütülen idari işlemler,

– İş stratejilerimizin belirlenmesi, uygulanması, bu amaçla yürütülen iletişim etkinlikleri,

– Hizmetlerimizin satış, pazarlama ve/veya tanıtımı faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması,

– İş ortaklarımızın ve/veya tedarikçilerimizin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması, iş ortaklarımız ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerimizin yönetimi,

– Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

– Başvuru sahibi ilgili kişilerle ilişkilerin planlanması, yönetimi ve uygulanması, başvuran memnuniyeti süreçlerinin planlanması ve/veya takibi, başvuran talep ve/veya şikayetlerinin takibi,

– Verilerin doğru ve güncel tutulması

– Faaliyetlerimizin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülebilmesi; mevzuat gerektirdiği takdirde yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi,

Sayılan kategoriler bilgilendirme amaçlıdır ve GelecektekiSen’in ileride sunmaya başlayacağı hizmetler ve yürütebileceği faaliyetler gerektirdiği takdirde farklı kategoriler de eklenebilir. Böyle bir durumda GelecektekiSen, gerekli güncellemeleri yaptıktan sonra ilgili kişileri mümkün olan en kısa sürede bilgilendirecektir.

D- Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel veriler KVKK Md. 5/2 (a) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, (c) “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (ç) “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayandırılarak fiziki ve elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

E- İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

İlgili kişilerden, Web Sitesi üzerinden yaptıkları başvurular, onayladıkları sözleşmeler, katıldıkları Program ve aldıkları hizmetler kapsamında aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir. İlgili kişilerin Özel Nitelikli Kişisel Verileri, Veri Sorumlusu tarafından kesinlikle toplanmayacak ve işlenmeyecek, toplanan veriler arasında bu nitelikte bir verinin bulunduğu tespit edildiği anda ilgili kişinin talebine gerek duyulmaksızın derhal imha edilecektir.

Kimlik Bilgileri: Ad-soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet

İletişim Bilgileri: Telefon numarası, açık adres, e-posta adresi

Görsel/İşitsel Bilgiler: Fotoğraf/video/ses kaydı yoluyla görüntü ve ses kaydı.

Eğitim Bilgileri: Öğrenim görülen okul, fakülte/bölüm, sınıf, varsa öğrenim belgesi (diploma, sertifika, katılım belgesi ve eğitim-öğretim faaliyetinin tamamlandığını belgeleyen diğer belgeler)

Çalışmaya ve ilgi alanlarına ilişkin bilgiler: Varsa önceki iş tecrübesi, çalışılan şirket ve kurumlar, kurumların faaliyet alanları, çalışan sayıları, referansların isim, unvan, pozisyon ve iletişim bilgileri, çalışılmak istenen sektör/alan, çalışılmak istenen coğrafi alan (şehir/ülke), hobi ve ilgi alanlarını da içeren özgeçmiş.

F- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (E) maddesinde belirtilen kişisel veriler; (C) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleşmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde yerleşik iş ortaklarımızla KVKK’nın 8.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılacaktır.

G- Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişi olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

İşbu Aydınlatma Metninde yer alan esaslara uygun olarak işlenen kişisel verilere ilişkin olarak, veri sahipleri KVKK’nın 11. Maddesinde tanınan ve aşağıda yazılı hakları kullanabilir:

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını, Veri Sorumlusu’na Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Veri Sorumlusunun Dikilitaş Mah. Dikilitaş Sok. Bingül Apt. No 34/6 34349 Beşiktaş-İstanbul adresine posta yoluyla veya Veri Sorumlusuna daha önce sözleşme veya başvuru formunda bildirdiği elektronik posta adresi üzerinden [email protected] adresine e- posta yoluyla yazılı talepte bulunarak kullanabilir.

Veri sahiplerinin bu talepleri, Veri Sorumlusu tarafından en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusu tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. Veri Sorumlusu ayrıca, veri sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması için, başvuruculardan ek bilgi veya belge talep edebilir.